سیاست اجرایی

JoinFx با سرمایه گذاری زیاد در فناوری ادعای سریعترین بازار را دارد.

ما به سرمایه گذاران خود فکر می کنیم و می دانیم که کاهش تأخیر ، اجرای سریعتر و قیمت گذاری بهتر برای آنها چقدر مهم است. بنابراین ، تلاش ما در قیمت گذاری برتر منعکس می شود که سریعتر به شما تحویل داده می شود ، سریعتر تجدید می شود ، عمق نقدینگی بیشتر و وقفه کمتری دارد.

fa_IRPersian