در Join FX مشتریان با استفاده از همان شرایط مارجین و اهرم ۱:۲ تا ۱:۳۰ بسته به ابزار ، قابلیت تجارت دارند.

  • مارجین و اهرم ۱:۲ تا ۱:۳۰ بسته به ابزار
  • محافظت از تعادل منفی
  • نظارت بر ریسک خطر در زمان واقعی
  • هیچ تغییری در مارجین شبانه یا آخر هفته وجود ندارد