Join FX صرف نظر از نوع حساب آنها و اندازه تجارت ، اسپرد محدودی را برای همه مشتریان ارائه می دهد. ما این واقعیت را می شناسیم که اسپرد تنگ تنها در صورتی برای مشتریان معنا پیدا می کند که بتوانند با آنها تجارت کنند. به همین دلیل است که ما اهمیت زیادی را به کیفیت اجرای خود نسبت می دهیم.

  • اسپرد به کمی صفر پیپ در همه جفت های ارز اصلی.
  • بیش از ۱۰۰ ابزار مالی
  • تجارت با هیچ هزینه مخفی
  • کمترین اسپرد ممکن برای انواع حسابهای معاملاتی.