Bugün yapılan bir Anlaşma:

/ / 20

TARAFLAR

Tek parçanın arasında:

müşteri”;

Ve diğer bölümden:

Şirket, bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır;

ARTIK BURADA AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE KABUL EDİLMİŞTİR:

TANIMLAR

‘Anlaşma’ İş Şartları, her bir Sözleşme ve bunlardan herhangi birine veya tümüne ek olarak değiştirilen ve / veya tamamlayıcı olarak ifade edilen herhangi bir belge, birlikte Müşteri ile CCM arasında tek bir anlaşma oluşturacaktır;

‘Yetkili Kişi’, Madde 3 hükümlerine uygun olarak CCM’ye talimat vermek için Müşteri tarafından yetkilendirilmiş kişi anlamına gelir;

‘Yetkili Kişi’, Madde 3 hükümlerine uygun olarak CCM’ye talimat vermek için Müşteri tarafından yetkilendirilmiş kişi anlamına gelir;

‘İş Günü’ ÜLKE’de bir iş günü olan bir gün anlamına gelir;

‘Müşteri’ duruma göre herhangi bir Perakende Müşteri ve / veya Profesyonel Müşteri ve / veya Uygun Karşı Taraf anlamına gelir;

‘Müşteri Talimatları’, bu İş Koşullarına uygun olarak Şirkete verilen her türlü talimat ve iletişim anlamına gelir;

‘Sözleşme’ bir Enstrümanın ticareti ve / veya alımı ve / veya satışı anlamına gelir;

‘Sözleşme Notu’, bir Sözleşmeye girişi onaylayan bir belge anlamına gelir;

‘Dayanıklı Ortam’, bir Müşterinin kişisel olarak söz konusu Müşteriye gönderilen bilgileri, bilginin amaçları için yeterli bir süre boyunca ileride başvurmak üzere erişilebilir bir şekilde saklamasını sağlayan ve depolanan bilgilerin değiştirilmeden çoğaltılmasına izin veren herhangi bir araç anlamına gelir;

‘Uygun Karşı Taraf’, Şirket tarafından geçerli kurallara göre Uygun Karşı Taraf olarak sınıflandırılan bir Müşteri anlamına gelir;

‘Mücbir Sebep Olayı’ aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: herhangi bir eylem, olay veya olay (bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir güç kaynağı kesintisi veya elektronik veya ekipman arızası, grev, terörizm veya sivil kargaşa dahil). Şirketin görüşü, Şirketin normalde Müşterinin Sözleşmelere girmesine izin verdiği bir veya daha fazla para birimi veya üründe düzenli bir pazar sürdürmesini engeller;

‘Araç’, zaman zaman değiştirilen Menkul Kıymetler Bayilerinde tanımlanan herhangi bir araç anlamına gelir;

‘Hukuk’, tarafından çıkarılan herhangi bir geçerli yasa, kural, kılavuz notu veya talimat anlamına gelir;

‘Lisans’, Şirketin;

‘Piyasa Kuralları’, bir Sözleşmenin yürütülmesi veya çözümünde yer alan herhangi bir kuruluş veya piyasanın kuralları, düzenlemeleri, gelenekleri ve uygulamaları ve bu tür bir kuruluş veya pazar tarafından kendisine verilen herhangi bir yetkinin veya yetkinin uygulanması anlamına gelir;

‘VFSC’ ÜLKE Finansal Hizmetler Komisyonu anlamına gelir

‘Profesyonel Müşteri’, Şirket tarafından geçerli kurallara göre Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılan bir Müşteri anlamına gelir;

‘Temsilci’, Müşteri adına ve adına Şirkete talimatlar vermek için Müşteri tarafından zaman zaman yetkilendirilecek ve zaman zaman Şirkete yazılı olarak bildirilecek kişi veya kişiler anlamına gelecektir. Bu tür herhangi bir yetki, Müşteri tarafından yazılı bildirimde bulunarak iptal edilebilir, ancak yalnızca Şirketin iptal bildiriminin Şirket tarafından alındığına dair yazılı onayından sonra geçerli olacaktır;

‘Perakende Müşteri’, Şirket tarafından geçerli kurallara göre Perakende Müşteri olarak sınıflandırılan bir Müşteri anlamına gelir;

‘Hizmetler’, Şirket tarafından Müşteriye sunulan ve ilgili Lisans uyarınca sağlama yetkisine sahip olduğu, şu anda siparişlerin alınması ve iletilmesinin yanı sıra siparişlerin yerine getirilmesinden oluşan hizmetler anlamına gelir;

‘Takas Tarihi’ Şirketin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Müşteri tarafından herhangi bir miktarda paranın takas ve / veya herhangi bir Enstrümanın teslim tarihi olarak belirleyebileceği ve Müşteriye bildirebileceği tarih anlamına gelir;

‘Vergi’, herhangi bir vergilendirme, harç, resim, harç, sosyal güvenlik veya diğer benzer katkı veya oranlar anlamına gelir (herhangi bir hükümet, eyalet, federal, yerel, belediye veya başka bir organ tarafından oluşturulmuş veya empoze edilmiş olsun ve ÜLKEDE olsun) veya başka bir yerde), ilgili ceza, faiz, para cezası veya ek ücret dahil;

‘Değer Tarihi’, geçerli Sözleşme Notunda belirtilen bir Sözleşmenin ödeme tarihi anlamına gelir.

BAŞLANGIÇ

 1. Bu İş Yapma Şartları, her iki Tarafça imzalandıkları tarihte (hangisi daha sonra ise) yürürlüğe girecektir.

HİZMETLER

 1. Şirket, Müşterinin talebi üzerine ve zaman zaman Şirket Lisansında veya Kanun kapsamında getirilen sınırlamalara ve kısıtlamalara tabi olarak, Araçlarla ilgili Hizmetleri bu Hüküm ve Koşullara uygun olarak sağlayacaktır.
 2. Müşteri, bir müvekkil adına hareket ederse, Müşteri bu sorumlusu Şirkete tanımlasa da tanımlamazsa, Şirket, Şirket ile Müşteri arasında yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, bu sorumlusu dolaylı bir müşteri olarak kabul etmeyecektir.
 3. Tüm alım satım ve işlemler, bu tür ticaret veya işlemlerin emirlerinin yerine getirildiği borsa veya piyasanın (ve varsa takas odası / larının) yürürlükteki kanunlara, kurallara, düzenlemelere, tüzüklerine, gümrük ve kullanımlarına tabi olacaktır veya Herhangi bir borsada veya başka bir piyasada icra edilmediği takdirde, bu tür ticaret veya saklama, tasfiye ve ödeme prosedürleri dahil olmak üzere bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak brokerler arasında geçerli olan kullanım ve gümrüklere tabi olacaktır.
 4. Müşteri, Şirkete, Yasanın gerektirebileceği veya Şirketin yasal ve düzenleyici yükümlülüklerini veya Lisans koşullarını yerine getirmek için gerekli gördüğü bilgileri sağlayacaktır.
 5. ŞİRKET ADI ile ilgili 2014 tarihli 13 No’lu Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörle Mücadele Finansmanı Yasasına uygun olarak Müşterilerini üç ana kategoride sınıflandırır: Uygun Karşı Taraflar (ECP’ler), Profesyonel Müşteriler ve Perakende Müşteriler. ) ŞİRKET ADI, her kategoriye ve dolayısıyla her kategorideki Müşterilere farklı düzenleyici koruma düzeyleri ekler. Özellikle, Perakende Müşteriler en fazla yasal korumaya sahiptir; Profesyonel Müşteriler ve ECP’ler daha deneyimli, bilgili ve sofistike olarak kabul edilir ve kendi risklerini değerlendirebilir ve bu nedenle daha az yasal koruma sağlanır. ŞİRKET ADI, Müşterilerine yeniden sınıflandırma talep etme ve böylece sağlanan yasal koruma düzeyini artırma veya azaltma imkanı sunar. Bir Müşterinin farklı bir sınıflandırma talep etmesi durumunda (genel düzeyde veya ürün düzeyinde), Müşterinin belirli belirli nicel ve nitel kriterleri karşılaması gerekir. ŞİRKET ADI, Müşterinin talebine dayanarak, Müşterinin yapabileceği şekilde öngörülen işlemlerin veya hizmetlerin niteliği ışığında, makul güvence vermek için Müşterinin uzmanlığı, deneyimi ve bilgisinin yeterli bir değerlendirmesini üstlenir. kendi yatırım kararları ve ilgili riskleri anlama. Ancak, yukarıda belirtilen kriterler karşılanmazsa ŞİRKET ADI yeniden sınıflandırma talebini kabul etmeyecektir. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi, talep üzerine Müşteriye sağlanacaktır.
 6. Şirket, Müşterinin kendisi tarafından sağlanan bilgilere dayanarak, Müşteri tarafından öngörülen Hizmetin ve / veya Aracın Müşteri için uygun olup olmadığını değerlendirecektir. Şirket, Müşteriden aldığı bilgilere dayanarak Hizmetin ve / veya Aracın Müşteri için uygun olmadığını tespit ederse, Şirket Müşteriyi uyaracaktır. Müşterinin Şirket tarafından istenen bilgileri vermemeyi seçmesi veya Müşterinin yetersiz bilgi vermesi durumunda, Şirket Müşteriyi bu tür bir kararın Şirketin öngörülen hizmet veya ürünün uygun olup olmadığını belirlemesine izin vermeyeceği konusunda uyaracaktır. Müşteri için. Şirket, Müşteriye bu paragrafta belirtildiği şekilde bir uyarı vermişse, Şirket yalnızca talep edilen ve bu hususta uyarı verilen Hizmetleri, Müşterinin belirlenen biçimde Şirkete yazılı olarak özel bir talep göndermesi durumunda sağlayacaktır. Şirket tarafından zaman zaman.
 7. Şirket, işbu İşbu Çalışma Koşullarına uygun olarak herhangi bir yatırım veya para çekme işlemi yapmak için gerekli tüm döviz işlemlerini üstlenmesi için Müşteri tarafından yetkilendirilmiş ve talimat verilmiştir. Bu kapsamda Şirket, her türlü döviz işlemlerini alışılmış şartlarda etkileyebilir.
 8. Müşteri, Takas Tarihine kadar her türlü parayı aktarılan fonlarda ödemeyi kabul eder.
 9. Şirket tarafından Müşteri ile yapılan her bir Sözleşme ile ilgili olarak, Şirket Müşteriye Sözleşmenin imzalandığı İş Gününde bir Sözleşme Notu gönderecektir. Şirketin bir Sözleşme Notu göndermemesi, taraflardan birinin Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerine halel getirmeyecektir.
 10. Müşterinin sahip olabileceği açık Sözleşmeler de dahil olmak üzere her Hesap için aylık bir beyan, her takvim ayının sonundan itibaren iki hafta içinde Müşteriye gönderilecektir.
 11. Müşteriye 500: 1’e kadar marj sunulabilir
 12. Müşterinin marj seviyesi, geçerli marj gerekliliğinin altına düşerse, tüm pozisyonları, Şirketten bildirimde bulunulmadan veya onunla iletişime geçme girişimleri olmaksızın otomatik olarak kapatılacaktır.
 13. Şirket, herhangi bir piyasa koşulundaki marj gereksinimlerini, özellikle Müşteriye verilen bildirimle işlem gören tüm döviz çiftlerinde özellikle likidite eksikliği veya oynaklık ile karakterize edilenler için değiştirme hakkını saklı tutar.
 14. Mevduat tutarları ve açık pozisyonlar açısından Şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilecek marj gereksinimlerini izlemek Müşterinin sorumluluğundadır. Teminat gereksinimleri ve tasfiye seviyelerinin bir listesi talep üzerine mevcuttur ve Şirket web sitesinde görülebilir.
 15. Müşterinin teminat mevduatı sağlama yükümlülüğünü sınırlamadan, Şirket, bir Sözleşmeyi yürürlüğe koymadan önce teminat yatırma gereksinimlerinin Müşteri tarafından karşılanmasını sağlama yükümlülüğüne sahip olmayacak ve Müşterinin bir Sözleşmeyle ilgili yükümlülükleri, Şirket, Sözleşmeye girmeden önce ödenmemiş teminat mevduatlarının ödenmesini zorunlu kılacaktır.
 16. Şirket, söz konusu Sözleşmenin Değer Tarihinden iki gün öncesine kadar Müşteriden talimat almazsa, Şirket söz konusu Sözleşmeleri işlem gören bir sonraki valör tarihine kadar takas etme yetkisine sahiptir (ancak zorunlu değildir).
 17. Şirket, Müşterinin bu para birimindeki yükümlülüklerini ve yükümlülüklerini bu döviz kuru üzerinden karşılamanın gerekli veya arzu edilir olduğunu düşündüğünde, Müşteri için elinde bulundurduğu parayı başka bir para birimine çevirebilir (ancak buna mecbur değildir). Şirket seçecektir.
 18. Müşteri, hizmetleri ve ürünleri ile ilgili olarak Şirket içi kesinti sürelerinden haberdar olduğunu ve bu nedenle söz konusu dahili kesinti sürelerinden sonra Şirket tarafından alınan herhangi bir siparişin, uygun olduğu hallerde, aşağıdaki işlem tarihinde yerine getirileceğini taahhüt eder.
 19. Şirket, Müşteri tarafından gerçekleştirilen işlemlerle ilgili işlemlerin, para birimlerinin veya kıymetli madenlerin süresi dolduğunda ödeme ve teslimat yapmaz. Şirket tarafından fiziki olarak para veya değerli metal teslimatı yapılmamaktadır;
 20. Müşteri, birçok Sözleşmenin Piyasa Kurallarına tabi ve bu kurallara uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder. Özellikle Müşteri, Piyasa Kurallarının genellikle acil durumlarda veya başka bir şekilde istenmeyen bir durumda geniş yetkiler içerdiğini kabul eder ve Müşteri, herhangi bir pazarın veya başka bir kuruluşun bir Sözleşmeyi etkileyen herhangi bir eylemde bulunması halinde, Şirketin herhangi bir eylemde bulunabileceğini kabul eder. kendi takdirine bağlı olarak, Müşterinin ve / veya Şirketin çıkarlarına uygun olduğunu düşünür;
 21. Şirket, makul görüşüne göre, bir acil durum veya istisnai bir piyasa koşulunun mevcut olduğunu ve bunun bir Mücbir Sebep Olayı oluşturduğunu belirleyebilir; bu durumda Şirket, zamanı geldiğinde Müşteriyi bilgilendirmek için makul adımları atacaktır;
 22. Müşteri, bu tür bir kullanım yanlış olsa bile, Müşteri şifresi ile gerçekleştirilen işlemlerden Şirkete karşı sorumlu olacaktır;

EN İYİ UYGULAMA POLİTİKASI

 1. Şirket, siparişleri yerine getirirken, Müşterileri için mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için fiyatı, maliyetleri, hızı, uygulama ve ödeme olasılığını, boyutu, niteliği veya uygulamayla ilgili diğer hususları dikkate alarak makul tüm adımları atmayı taahhüt eder. Emir; Müşteriden belirli bir talimat geldiğinde, Şirketin belirli talimatı izleyerek emri yerine getirmesi şartıyla. Şirketin yürütme politikası açısından, Müşteriler için mümkün olan en iyi sonuç, Enstrümanın fiyatını temsil eden toplam bedel ve Müşteri tarafından doğrudan ilişkili olan tüm masrafları içeren yürütmeyle ilgili maliyetler açısından belirlenecektir. icra yeri ücretleri dahil emrin yerine getirilmesi,
 2. Müşteri, işbu belge ile bilgilendirilir ve Müşterinin herhangi bir özel talimatının, Şirketin, kapsanan unsurlarla ilgili olarak bu emirlerin yerine getirilmesi için mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için yürütme politikasında tasarladığı ve uyguladığı adımları atmasını engelleyebileceğini kabul eder. bu talimatlara göre

. MÜŞTERİ KİMLİĞİ VE FONLARIN KAYNAĞI

Kara Para Aklamayla Mücadele rejimi kapsamında, Müşterinin yeterli kimlik ve yatırım yapılacak fonların kaynağına ilişkin yeterli kanıt sunması gerekir. Şirket, Müşterinin kimliğini ve yatırılacak fonların kaynağını doğrulamak için gerekli olabilecek her türlü ek bilgiyi talep etme hakkını saklı tutar.

 1. Müşteri ayrıca, işbu İş Yapma Koşullarının konusunu oluşturan paraların ve Araçların ve bunlara gelecekteki eklemelerin ortaya çıkmadığını ve ÜLKE’de cezai suç teşkil eden veya ÜLKEDE yürütülen faaliyet veya işlemlerden kaynaklanmayacağını beyan ve garanti eder bu tür bir suç teşkil edecek veya makbuz sahipliği veya kontrolü bu tür bir suç teşkil edecek bir mülk içerecektir.

ÜCRETLER VE ÜCRETLER

 1. Müşteri, Şirketin ücretler, komisyonlar ve diğer mükafatlara hak kazanacağını işbu belge ile kabul eder.

VERGİ VE MALİ TAVSİYE

 1. Şirket, Vergi konularında tavsiyede bulunmaz ve Şirketin bu İş Koşulları kapsamında herhangi bir hizmet sağlarken bu tür konuları dikkate alması gerekmeyecektir.
 2. Şirket şu anda herhangi bir yatırım tavsiyesi verme yetkisine sahip değildir ve bu nedenle Müşterilerin buna göre bağımsız finansal tavsiye almaları teşvik edilmektedir. Şirket, bu konudaki herhangi bir kayıp, dava, dava, talep, zarar, masraf, maliyet veya diğer yükümlülüklerden sorumlu tutulamaz. Şirketin Müşteri ile veya Müşteri için bir işlem gerçekleştirmesi gerçeği, Şirketin işlemin esasına ilişkin tavsiyede bulunduğu veya kabul ettiği veya işlemin Müşteri için uygun olduğu anlamına gelmez;

Rehin, haciz, cayma ve saklama hakkı

 1. Şirket, herhangi bir zamanda, Müşterinin Şirket nezdinde tuttuğu tüm hesapların bakiyelerini (hesabın para biriminin belirlenmesine bakılmaksızın) veya her bakiyeyi ayrı ayrı mahsup etme hakkına sahip olacaktır. Müşteriyle olan ticari ilişkilerinden doğan tüm iddiaları için, bu tür iddiaların vade tarihlerine veya bunların hangi para birimlerinde olduğuna bakılmaksızın, Şirket her konuda haciz ve rehin hakkına ve alıkoyma hakkına sahip olacaktır. Müşteri adına tutulan veya başka bir şekilde Şirkete yatırılan varlıklar.
 2. Şirketin sahip olabileceği diğer haklara halel getirmeksizin, Müşterinin borçlu olduğu herhangi bir tutara karşı Müşteriden herhangi bir zamanda herhangi bir tutarı mahsup etmek için Müşteri tarafından tutulan hesapların tümünü veya herhangi birini Şirket ile birleştirmek veya birleştirmek hakkına sahip olacaktır. Müşteriye Şirket. Müşteri tarafından herhangi bir amaçla Şirkete verilen herhangi bir teminat, garanti veya tazminat, mahsup etme hakkının kullanılmasından sonra Müşterinin borçlu olduğu herhangi bir bakiyeyi kapsayacaktır.

MÜŞTERİ HESAPLARI

 1. Bir Müşteri hesabının birden fazla hesap sahibi tarafından müştereken tutulması durumunda, ortak hesap sahiplerinin her birinin bu İş Koşulları kapsamındaki yükümlülükleri müşterek ve birkaç olacaktır.
 2. Şirket, bu tür ortak hesap sahiplerinden herhangi birinden aksi yönde yazılı bildirim almadıkça, Şirket, müşterek hesap sahiplerinden herhangi birinin Müşteri Talimatları ile iletişim kurma ve bunlara göre hareket etme yetkisine sahiptir ve Şirket, herhangi bir bu tür Müşteri Talimatları, diğer ortak hesap sahiplerinden birine veya daha fazlasına bildirimde bulunmaksızın.
 3. Müşterek hesap sahiplerinden birinin vefatı durumunda, hayatta kalan müşterek hesap sahipleri derhal Şirkete yazılı bildirimde bulunmayı kabul eder. Herhangi bir ortak hesap sahibinin vefatı, hayatta kalan ortak hesap sahiplerinin hak ve yükümlülüklerini etkileyecektir. Şirket, müşterek hesap sahiplerinden birinin ölümüne ilişkin yazılı bildirimin alınmasından önce veya sonra, bu tür adımları atmaya veya bu tür belgeleri talep etmeye veya Şirketin ihtiyatlı göreceği şekilde ortak Müşteri Hesabı ile ilgili işlemleri veya işlemleri kısıtlamaya yetkilidir. tamamen kendi takdirine bağlı olarak tavsiye edilir.
 4. Vefat etmiş herhangi bir müşterek hesap sahibinin mülkiyeti, Müşteri hesabıyla bağlantılı her türlü borç veya diğer yükümlülükler için Şirkete karşı müşterek ve müteselsilen sorumlu olmaya devam edecektir.
 5. Müşterinin bir veya daha fazla mütevelli (ler) içermesi durumunda, yediemin (ler): Mütevelli (ler) deki değişiklikleri Şirkete bildirecek ve Şirket tarafından gerekli görülmesi halinde, yeni mütevellinin / mütevellilerin girmesini veya başka şekilde yapmasını sağlayacaktır. bu İş Koşullarının şartlarına tabi olmak; ve Şirket tarafından talep edildiğinde, yetkili hukuki tavsiye temelinde, her bir mütevelli, bu İş Yapma Şartları’na girmek için gerekli tüm yetkilere sahip olduğundan emin olduğunu teyit eder.
 6. Müşterinin bir şirket olduğu durumlarda, söz konusu Müşteri, Şirket tarafından talep edildiğinde, yetkili hukuki tavsiye temelinde, yöneticilerinin işbu İş Yapma Şartları’na girmek için gerekli tüm güç ve yetkiye sahip olduğu konusunda tatmin olduklarını teyit edecektir. Şirket, Şirkete bildirilene kadar, bu İş Yapma Şartları kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamı için Şirkete etkili ve nihai bir ifa verebilecek bu tür kişi (ler) in yetkisini araştırmak zorunda olmayacaktır. bu tür kişilerin artık bu kadar yetkili olmadığını yazılı olarak. Bu tür kişilerde bir değişiklik olması durumunda, söz konusu Müşteri, Şirkete daha sonra (bireysel veya birlikte) herhangi bir talimat, alındı ​​bilgisi verme ve Şirketten alma yetkisi verilecek kişilerin isimlerini derhal yazılı olarak Şirkete bildirecektir, Bu İş Koşulları kapsamında talep, bildirim veya talep.

MÜŞTERİ PARALARI

 1. ŞİRKET ADI Menkul Kıymetler (Lisanslama) Yasası [CAP 70] ve Değişikliklere göre hareket eder.

ŞİRKET ADI, ayrı bir müşteri para banka hesabında bizde tuttuğunuz her Hesap için Hesap Değerinize eşit bir tutarı tutacak ve tutacaktır. ŞİRKET ADI tarafından tutulan müşteri fonlarını güvence altına almak için, şirket, saygın yetki alanlarında düzenlenen ve bulunan bankacılık kuruluşlarında ayrılmış müşteri para hesabına sahiptir.

MÜŞTERİ TARAFINDAN İLETİŞİM VE TALİMATLAR

 1. Müşteri, Şirketten alınan her belgenin içeriğini doğrulamalıdır. Bu tür belgeler, açık bir hata olmaması durumunda, Müşteri bu belgeyi aldıktan sonra beş İş Günü içinde yazılı olarak Şirkete yazılı olarak bildirimde bulunmadıkça kesin olacaktır;
 2. Bu İş Yapma Koşullarında aksi belirtilmedikçe veya Yasalarca gerekli görüldüğü sürece, Müşteri tarafından Şirkete siparişlerin ve talimatların ve / veya direktiflerin iletilmesi ve alınması için olanlar dahil (ilgili olduğu durumlarda) Şirket ile Müşteri arasındaki iletişimler Sağlanacak Hizmetlere saygı, yazılı olarak, telefonla veya diğer elektronik yollarla gerçekleştirilecektir.
 3. Müşteri, Şirkete vermiş olabileceği sözlü emirleri, talimatları ve / veya direktifleri mümkün olan en kısa sürede ve e-posta yoluyla yazılı olarak teyit etmeyi taahhüt eder.
 4. Müşteri, internetin ve e-postanın doğası gereği güvenli olmayan bir iletişim aracı olduğunu ve riski tamamen Müşteriye ait olmak üzere kullanıldığını kabul ve beyan eder.
 5. Müşteri, Şirkete, Müşteri tarafından verilmiş olduğu iddia edilen ve Müşteri tarafından kabul edilen herhangi bir emir, talimat veya iletişime (her ne şekilde ve yazılı olarak) güvenmesi ve Müşteriyi tam yetkili ve bağlayıcı olarak ele alması için yetki verir. Şirket, aynı şeyi veren veya verdiğini iddia eden kişinin gerçekliği, yetkisi veya kimliği hakkında Şirket adına daha fazla soruşturma yapmadan ve o sırada geçerli olan koşullara bakılmaksızın, Müşteri sorumlu ve bağlı olacaktır. Bu tür emirler, talimatlar veya iletişimler sonucunda veya bunlarla bağlantılı olarak Müşteri adına Şirket tarafından usulüne uygun olarak imzalanan veya üstlendiği sözleşmeler, yükümlülükler, maliyetler ve harcamalar.
 6. Şirket, bu tür emirler, talimatlar veya iletişimler uyarınca iyi niyetle atılan veya atılan herhangi bir işlemden sorumlu olmayacağı gibi, Şirket, emirleri veya talimatları yerine getirilmeden önce onaylama veya doğruluğu veya eksiksizliği teyit etme yükümlülüğü altında olmayacaktır. harekete geçmeden veya başka bir şekilde güvenilmeden önce bu tür bilgiler.
 7. Müşteri, Şirketin Temsilciden yazılı (e-posta dahil) veya sözlü talimatlar alabileceğini kabul eder. Şirket sözlü talimatları sözlü olarak kabul edecek ve bunlara göre hareket ederek yazılı (faks dahil) talimatları kabul edecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, Şirket bu tür talimatları başka herhangi bir şekilde kabul etmek veya kabul etmek zorunda olmayacaktır. Aksi özellikle yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Şirket, Temsilci’nin yetkisine ilişkin herhangi bir sınırlama olmadığını varsayma hakkına sahip olacaktır.
 8. Müşteri, Temsilci tarafından Müşteri adına verildiği iddia edilen herhangi bir emir, talimat veya iletişim (ne şekilde iletilirse iletilsin veya yazılmasın), Müşteriye güvenmesi ve Müşteriyi tam yetkili ve bağlayıcı olarak ele alması için Şirketi yetkilendirir. ve Şirket tarafından, aynı şeyi veren veya verdiğini iddia eden kişinin gerçekliği, yetkisi veya kimliği hakkında daha fazla soruşturma yapılmaksızın ve o sırada geçerli olan şartlara bakılmaksızın Şirket tarafından iyi niyetle kabul edilir ve Müşteri sorumlu olacaktır. ve bu tür emirler, talimatlar veya iletişimler sonucunda veya bunlarla bağlantılı olarak Müşteri adına Şirket tarafından uygun şekilde girilmiş veya üstlenilmiş tüm sözleşmeler, yükümlülükler, maliyetler ve harcamalarla bağlı olacaktır. Şirket, bu tür emirler, talimatlar veya iletişimler uyarınca iyi niyetle atılan veya atılan herhangi bir işlemden sorumlu olmayacağı gibi, Şirket, emirleri veya talimatları yerine getirilmeden önce onaylama veya doğruluğu veya eksiksizliği teyit etme yükümlülüğü altında olmayacaktır. harekete geçmeden veya başka bir şekilde güvenilmeden önce bu tür bilgiler.
 9. Şirketin bu İş Koşullarına, Şirket Lisansına veya Yasaya uygun olarak Müşteriye Dayanıklı Ortamda bilgi sağlaması gerektiğinde, Şirket bu bilgileri kağıt üzerinde veya bir web sitesi aracılığıyla vermeyi seçebilir veya Müşteri özel olarak başka herhangi bir dayanıklı ortamı seçer.
 10. Müşteri, Şirketin taraflar arasındaki tüm telefon görüşmelerini kaydedebileceğini kabul ve beyan eder. Bu tür kayıtlar Şirketin mülkiyetinde kalacaktır ve Müşteri, işbu İş Yapma Şartları kapsamında taraflar arasında herhangi bir ihtilaf veya beklenen ihtilafta Şirketin kanıtı olarak bunları veya transkriptini kullanmayı kabul eder. Şirket tarafından yapılan bu tür kayıtlar veya transkriptler, olağan uygulamasına uygun olarak kendisi tarafından imha edilebilir.

İŞ ŞARTLARININ VARSAYILMASI VE FESİH

 1. Şirket, Müşteriye önceden bildirimde bulunmaksızın veya Müşteriden daha fazla yetki almadan, herhangi bir Sözleşmenin tamamını veya herhangi bir bölümünü kapatma ve Müşterinin Şirket tarafından tutulan diğer varlıklarını gerçekleştirme hakkına sahip olacaktır. aşağıdaki olaylardan herhangi birinin olması:
 2. Müşteri, vade tarihinde bu İş Koşulları kapsamında vadesi gelen herhangi bir ödemeyi yapamaz;
 3. Müşteri, işbu İş Yapma Koşullarının herhangi bir hükmünü tamamen veya kısmen yerine getirmez veya yerine getirmez veya bu maddede yer alan beyanların, garantilerin veya kabulün önemli bir ihlalini taahhüt eder; c. Müşteri ölür, yok ilan edilir veya akılsızlaşırsa;
 4. Müvekkil ile ilgili olarak bir iflas dilekçesi sunulur veya bir ortaklık halinde, ortaklarından biri veya daha fazlasıyla veya bir şirketse, herhangi bir adım atılırsa veya işlem başlatılırsa veya herhangi bir geçerli iflas yeniden düzenleme veya tasfiye yasası uyarınca koruma aranır. kendi adına veya aleyhine, teşebbüs veya varlıkları veya bunların herhangi bir kısmı üzerinde bir vekil, mütevelli, yönetici veya benzeri memurun atanmasına yönelik herhangi bir adımın atılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; e. Müşterinin tasfiye edilmesi için bir dilekçe sunulur;
 5. Müşterinin tasfiye edilmesi için bir emir verilir veya bir karar alınır (iyi niyetli bir yeniden yapılandırma veya birleştirme amaçları dışında);
 6. Müşteri, alacaklılarının yararına (iyi niyetli bir yeniden yapılanma veya birleştirme amaçları dışında) herhangi bir düzenleme veya düzenleme yapmak veya teklif etmek veya bunlara girmek amacıyla bir toplantı düzenler;
 7. Müşterinin herhangi bir mülkü aleyhine bir sıkıntı, infaz veya başka bir işlem uygulanır ve iki hafta içinde kaldırılmaz, tasfiye edilmez veya ödenmez;
 8. Müşteri tarafından oluşturulan bir ipotek veya ücret ile oluşturulan herhangi bir menkul kıymet uygulanabilir hale gelir ve ipotek sahibi veya alacaklı menkul kıymeti uygulamak için adımlar atar;
 9. Müşterinin veya herhangi bir yan kuruluşunun herhangi bir borcu, Müşterinin veya herhangi bir yan kuruluşunun veya Müşterinin veya herhangi bir iştiraklerin vadesi geldiğinde herhangi bir borcunu ödememesi;
 10. Şirket veya Müşterinin herhangi bir düzenleyici kurum veya makam tarafından bir Sözleşmeyi veya bir Sözleşmenin herhangi bir bölümünü kapatması istenirse;
 11. Şirket makul olarak kendi koruması için gerekli görmektedir.
 12. Müşteri, herhangi bir zamanda ve herhangi bir neden belirtmeksizin, Şirkete yazılı bildirimde bulunarak ve cezasız olarak bu İş Koşullarını feshedebilir. Şirket, herhangi bir zamanda ve herhangi bir neden belirtmeksizin, Müşteriye yazılı bildirimde bulunarak bu İş Koşullarını feshedebilir. Her iki durumda da, fesih, muallak bir yükümlülüğü olan işlemlerle ilgili olarak taraflardan herhangi birinin hakları ve yükümlülükleri dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek yasal hakları veya yükümlülükleri etkilemeyecektir.
 13. Bu İş Koşullarının herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda veya Şirketin Müşterinin, Şirketin kontrolü dışındaki herhangi bir nedenle herhangi bir veya daha fazla Aracı edinme talimatını yerine getirememesi durumunda, Müşteri gecikmeksizin, tüm Aletler ve / veya Şirketin elinde bulunan herhangi bir parayla ilgili olarak Şirkete elden çıkarma talimatlarını verecektir. İşbu İş Yapma Koşullarının sona ermesinden sonraki 15 gün içinde bu tür elden çıkarma talimatlarının temerrüde düşmesi halinde, Şirket işbu Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerinden kurtulacak, ancak elden çıkarılma tarihine kadar uygun harcamalarını geri ödeme ve hizmetleri için ücret alma hakkına sahip olacaktır. Enstrüman, uygun olduğu şekilde.
 14. Şirket, uygun masraflarının geri ödenmesi ve bu masraflar ve ücretler ödenene kadar hizmetlerinin karşılığını almak için Müşterinin Enstrümanları üzerinde alıkoyma hakkına sahip olacaktır.

SORUMLULUK VE TAZMİNATTAN MUAFİYET

 1. Elektronik bir sistem üzerinde işlem yapmak, Müşteriyi donanım ve yazılım arızası dahil olmak üzere sistemle ilgili risklere maruz bırakır. Herhangi bir sistem arızasının sonucu, Müşterinin emrinin ya onun talimatlarına göre yerine getirilmemesi ya da hiç yerine getirilmemesi olabilir. Şirket, bu tür bir başarısızlık durumunda, bu Şirket veya Müşteri tarafında meydana gelse de hiçbir sorumluluk kabul etmez;
 2. Şirketin bir teklifin yanlış yazılmasından veya Şirketten hatalı bir fiyat teklifinden dolayı teklif verme hataları meydana gelirse, ikincisi hesap bakiyelerinde ortaya çıkan hatalardan sorumlu olmayacaktır. Şirket, ilgili hesapta gerekli düzeltmeleri veya ayarlamaları yapma hakkını saklı tutar. Bu tür kotasyon hatalarından kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık, böyle bir hatanın meydana geldiği anda bir para biriminin gerçeğe uygun piyasa değeri temelinde çözülecektir.
 3. Müşteri, Müşterinin talimatlarının verildiği tarih ile bunun Şirket tarafından yerine getirilmesi arasında piyasa koşullarında meydana gelen herhangi bir değişiklikten Şirket’in sorumlu tutulamayacağını anlar.
 4. Müşteri, Şirket tarafından maruz kalınan veya Şirket aleyhine yapılan herhangi bir kayıp, eylem, işlem, talep, zarar, masraf, maliyet veya diğer yükümlülüklere karşı Şirketi, memurlarını, çalışanlarını ve temsilcilerini tazmin etmeyi ve bunlara karşı zarar vermeyi kabul eder ve / veya Müşterinin veya Temsilcilerin emir, talimat ve / veya direktiflerine göre hareket etmesi sonucu ortaya çıkan herhangi bir zamanda (bu İş Koşullarının feshinden önce ve sonra) görevlileri, çalışanları ve aracılarından herhangi biri ve / veya Şirketin bu İş Koşullarına göre Müşteriden veya Temsilciden geldiğine inanılan direktifler.
 5. Bu başlık altındaki hükümlerin hükümleri, herhangi bir nedenle bu İş Koşullarının feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

BEYAN VE GARANTİLER

 1. Müşteri, Şirket lehine şunları beyan ve garanti eder:
 2. Müşterinin kimliği, e-posta adresi, telefon ve faks numaraları (varsa), Müşterinin ilgili yatırım alanındaki bilgi ve deneyimine ilişkin bilgiler dahil olmak üzere, bu İş Yapma Şartları uyarınca Müşteri tarafından Şirkete sağlanan bilgiler belirli ürün veya hizmet türü, mali durumu ve yatırım hedefleri (ilgili olduğu durumlarda) ve işlemle ilgili her türlü bilgi, sözlü, yazılı, elektronik biçimde veya başka bir yolla verilmiş olsun, her bakımdan doğru ve doğrudur. ve Müşteri, bu tür bilgilerdeki herhangi bir değişikliği Şirkete yazılı olarak bildirmeyi kabul eder.
 3. Müşteri, herhangi bir para veya varlığın nihai ve etkin intifa hakkı sahibidir ve Müşteri başka herhangi bir kişi için vekil olarak hareket etmiyor ve Müşterinin kurumsal bir kurum olması durumunda, Müşterinin nihai ve etkili intifa sahipleri zaten tavsiye edildiği gibi. Şirkete (ve böyle bir durumda Müşteri, işbu belge ile Şirkete, hissedarlık yapısındaki herhangi bir değişiklik veya Müşterinin nihai intifa hakkı konusunda derhal bilgi vermeyi taahhüt eder);
 4. Müşteri, küçük trafik suçları dışında hiçbir suçtan asla mahkum olmamıştır (ve Müşteri bir kurum olması durumunda, hissedarlarının, direktörlerinin veya diğer görevlilerinin hiçbiri daha önce hiç mahkum olmamıştır);
 5. Müşteri şu anda hiçbir zaman (ve Müşterinin bir kurum olması durumunda, hissedarlarının, direktörlerinin veya memurlarının hiçbiri şimdiye kadar hiçbir hukuki soruşturma veya kovuşturmaya veya herhangi bir devlet, profesyonel tarafından herhangi bir soruşturmaya maruz kalmamıştır) veya diğer düzenleyici veya yasal organ.

VERİ KORUMASI

 1. Şirket, Müşteri (veya Müşteri ile ilgili kişiler) ile ilgili kişisel verileri oluşturan herhangi bir bilgiyi 2001 tarihli Veri Koruma Yasası amaçları doğrultusunda işlediği ölçüde, Şirket bu verileri yalnızca aşağıdaki hükümlere uygun olarak işlemeyi taahhüt eder. söz konusu Yasa ve işbu Çalışma Koşullarında ve Şirketin zaman zaman Müşteriye bildirebileceği herhangi bir veri koruma bildiriminde belirtilen şekilde ve amaçlar doğrultusunda yapılan düzenlemeler.
 2. Şirket, Hizmetlerin Müşteriye bu İş Koşullarına uygun olarak sağlanması için gerekli olabilecek ve Şirketin herhangi bir yasa uyarınca veya buna göre yapmak zorunda veya yetkili olabileceği şekilde bu tür kişisel verileri işleyecektir.
 3. Şirket, Müşteriye zaman zaman normal posta, e-posta, telefon veya başka yollarla Şirketin ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi sağlamak için bu tür kişisel verileri işleyebilir. Ancak Müşteri, bu tür doğrudan pazarlama materyallerinin alınmasına itiraz etmesi halinde Şirketi yazılı olarak bilgilendirme hakkına sahip olduğunu ve bu durumda Şirketin Müşterinin isteklerine uyacağını kabul eder.
 4. Müşteri, Şirketin kendisi hakkında işlediği kişisel verilere erişim ve / veya bunların düzeltilmesini talep etme hakkına sahip olduğunu kabul eder. Bu tür talepler, Müşterinin kendisi tarafından veri konusu olarak Şirkete yapılmalıdır.

KESİN BİLGİ

 1. Şirket, Müşterinin talimatlarını yerine getirmek için üçüncü taraf finansal aracıları kullanabilir. Müşteri, bu tür talimatların yerine getirilmesi için Şirket’in bu tür finansal aracılar tarafından, adına belirli bir işlemin gerçekleştirildiği Müşterinin kimliğini ifşa etmesini talep edebileceğini ve Müşteri’nin ifşa için geri alınamaz rızasını verdiğini kabul ve beyan eder. bu tür finansal aracılara. Bu tür bilgi ifşası, Şirket tarafından yalnızca finansal aracıların ilgili kara para aklamayı önleme yükümlülüklerine uymasını sağlamak için yapılacaktır.
 2. Şirket, yasalara tabi olarak, Müşteri, memurları, çalışanları, temsilcileri, mütevellileri, ortak mütevellileri veya lehtarları hakkında bilgi almak için aldığı her türlü talebi Müşteriye derhal iletecektir. Müşteri, Şirkete istenen bilgileri vermeyi veya bu tür bilgileri vermeyi reddettiğini (veya sağlanmasına izin verdiğini) ve Şirketin bu tür bilgileri veya beyanı ilgili talep sahibine iletebileceğini kabul eder.

ÇEŞİTLİ

 1. Bu Ticaret Koşullarının hüküm ve koşulları, Şirketin tamamen kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman değiştirilebilir. Bu İş Yapma Koşullarında yapılan herhangi bir değişikliğin bildirilmesi, Müşteriye önerilen değişiklikten en az otuz (30) gün önce sağlanacaktır. Müşterinin, bildirimden itibaren otuz (30 gün) içinde bu İş Şartlarını feshetme niyetini Şirkete yazılı olarak bildirmemesi, Müşterinin bu tür değişiklikleri geri alınamaz şekilde kabul ettiği anlamına gelecektir.
 2. Herhangi bir özel durumda, Taraflardan herhangi birinin bu İş Yapma Şartları’na ilişkin herhangi bir hak veya çareden feragat etmesi, yalnızca verildiği durumda geçerli olacak ve bu Tarafın bu hükümler uyarınca diğer herhangi bir hak veya çaresinden feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. İş Koşulları veya yasalar.
 3. Herhangi bir zamanda, bu İş Yapma Koşullarının herhangi bir hükmü, herhangi bir yargı bölgesinin yasası uyarınca yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse veya olursa, bu İş Yapma Koşullarının kalan hükümlerinin yasalara göre yasallığı, geçerliliği veya uygulanabilirliği bu yargı yetkisi veya başka herhangi bir yargı yetkisinin yasalarına göre bu hükmün yasallığı, geçerliliği veya uygulanabilirliği herhangi bir şekilde etkilenecektir.

ADALETİN SEÇİMİ

 1. Bu İş Koşulları ÜLKE kanunlarına tabi olacaktır;

YARGI

 1. Taraflar işbu belge ile Hong Kong Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul ederler.

Aşağıda imzası bulunanlar, yukarıda belirtilen tarih ve yılda bu İş Yapma Şartları’nı yürütmüştür.